به زودی باز خواهیم گشت.

ما در حال حاضر مشغول ارتقا فروشگاه هستیم و به زودی باز خواهیم گشت.
از شکیبایی شما سپاسگزاریم.